מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

[עודכן לאחרונה דצמבר, 2024]

פרטיות

1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר peham בכתובת: https://www.peham.co.il ("אתר peham"); אתר peham בכתובת: https://www.peham.co.il/ ("אתר peham") ו-אפליקציית peham ("אפליקציית peham "), כולם ביחד "האתרים" וכל אחד מהם "האתר".

2. אנו, בעלות של הפעילות של האתר (כל אחת תיקרא "החברה" וכולן יחד תיקראנה "החברות"), מייחסות חשיבות רבה ולוקחות ברצינות את הפרטיות שלך ומתוך כך, משקיעות משאבים רבים על מנת לשמור עליה.

3. במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכל למצוא מידע על האופן בו החברות אוספות מידע אודותיך בעת שימושך באתרים ועושות בו שימוש.

4. מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתרים (הניתנים לצפייה כאן) ("תנאי השימוש") ולכן יש לקרוא אותם יחד. 

5. בעצם השימוש באתרים ובשירותים המוצעים בהם ("השירותים"), הנך מביע את הסכמתך כי החברות תעשינה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.

6. החברות רשאיות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתרים. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתרים. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתרים במסגרת מדיניות הפרטיות.

7. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

מי אנחנו

8. פעילות אתר peham ואפליקציית peham הינה בבעלות דורני בע"מ, חברה שמספרה 516084399 וכתובתה הכרמל 20 תל מונד ("peham").  פעילות אתר peham הינה בבעלות חברת אדורני בע"מ, חברה שמספרה 516084399 וכתובתה הכרמל 20 תל מונד ("peham").

לפרטים אודות השירותים אשר מוצעים באמצעות האתרים יש לעיין בתנאי השימוש

9. על מנת לספק למשתמשים את השירותים המיטביים, המידע הנאסף במהלך השימוש באתר משמש את החברה.

מידע אישי

10. במהלך השימוש באתרים ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

 • פרטים אישיים - במעמד הרישום לאתרים, תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל והטלפון שלך, תאריך הלידה והמגדר שלך ועוד. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבאי מסירתם לא תוכלו להשלים את הרישום לאתרים. כמו כן, יתאפשר רישום באמצעות קישור החשבון עם חשבון הפייסבוק שלך.  

 • עסקאות – בכל עת בה תבצע עסקה באמצעות האתרים, פרטיה יישמרו ויוצגו בהיסטוריית העסקאות שלך. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי, חשבון ה-PayPal ואמצעי תשלום אחרים. בנוסף, ככל שתרכוש מוצר או שירות בpeham, תתבקש לספק פרטים אשר נדרשים לנו על מנת לבצע את ההזמנות שלך ולספק לך אותן לכתובת המבוקשת, כגון כתובת משלוח, שם מקבל חשבונית ועוד.

יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים במערכות של החברות.

 •  פעילות באתרים – החברות תתעדנה את הפעילות שלך באתרים, לרבות עסקאות שתבצע, עמודי אתר בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד.

 •  נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתרים, החברות (ו/או מי מטעמן) אוספות ושומרות מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתרים, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.  

11. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברות, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, עשויה חוויית השימוש שלך באתרים להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתרים לא תהיינה זמינות לך ובמקרים מסוימים, החברות לא תוכלנה לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

12. המידע שאתה מוסר משמש את החברות כדי להעניק לך שירותים. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מהחברות בעת שימושך באתרים ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלהן לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

שימוש במידע

13. אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:

 • כדי להפעיל את האתרים ולספק לך את השירותים.

 •  כדי להתאים את השירותים לצרכיך והעדפותיך.

 • כדי ליצור עמך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בדיוור ישיר.

 •  כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים.

 •  על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך. 

 •  כדי לגבות תשלומים בגין מוצרים ושירותים שתרכוש באתרים.

 •  כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של החברות ושל צדדים שלישיים.

 •  כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

14. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.

15. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:

 •  צדדים שלישיים המספקים לנו שירותים בקשר עם מתן השירותים (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, מפרסמים וספקים באתרים, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים).

 •  אם יתקבל בידי החברות צו שיפוטי המורה להן למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו.

 •  בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהחברות ו/או מי מטעמן.

 • לצורך שמירה והגנה על זכויותיהן, נכסיהן וקניינן של החברות.

 • בהסכמתך או בהנחייתך.

 •  בכל מקרה שבו החברות תמכורנה, תמחינה או תסבנה חלק מעסקיהן או את כל עסקיהן ו/או נכסיהן לצד שלישי, או אם הן תירכשנה או תתמזגנה עם צד שלישי, או אם הן תפתחנה בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

16. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים שלנו עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם.

17. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברות לא תישאנה באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

דבר פרסומת

18. ככל שתיתן את הסכמתך לכך, החברות או מי מהן ייצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת.

19. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם החברות באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשרות לקוחות להסרה מקבלת דבר פרסומת info@peham.co.il; (2) פניה באמצעות טופס הסרה מרשימת תפוצה; או (3) פניה בכתב לכתובת: הכרמל 20 תל מונד. בעשותך כן, בהתאם לתנאי השימוש באתרים, החברה תחדל לשלוח אליך דבר פרסומת. 

Cookies

20. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברות עשויות לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו להן להתאים את האתרים, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתרים.

21. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברות באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתרים.

אבטחת מידע

22. אנו לוקחות ברצינות את החשיבות באבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטות באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.

23. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.

24. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתרים מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

25. הודעות דוא"ל או SMS מזויפות - הודעות דוא"ל או SMS מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברות מהן כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

ככלל אנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא"ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך כגון שם משתמש וסיסמה. הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם בחברות או גורם זר אחר. כל בקשה לקבלת הסיסמה שלך הינה מזויפת יש להתעלם ממנה ולעדכן אותנו.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

26. החברות עשויות להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברות תנקוטנה בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתרים, הינך מסכים להעברה האמורה.

קישורים לאתרים אחרים

27. האתרים עשויים לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי החברות ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפות לקשר לאתרים אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראיות על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראיות למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאות בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו ממליצות כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

ויתור

28. החברות לא נושאות באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתרים ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה  ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתן הישירה. אין ביכולת החברות להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין החברות נושאות באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתן הסבירה. השימוש באתרים הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברות ו/או מי מטעמן בקשר עם השימוש באתרים.

זכויותיך בקשר עם המידע

29. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברות. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברות בבקשה לתקן את המידע.

30. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן בקשות לתיקון מידע והסרת מידע, ניתן ליצור עמנו קשר בפרטים הבאים:

peham:

הכרמל 20 תל מונד

info@peham.co.il

משלוח חינם בכל הזמנה מעל 160 שקלים!
x

#{title}

#{text}

#{price}